Stanovy

Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 

Názov združenia: Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu

Skrátený názov združenia:  Vrchár OZ               

Sídlo združenia: Michalová 976 57, Trosky 53

 

Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu (ďalej len „združenie") je neziskové, záujmové, profesné združenie fyzických a právnických osôb so záujmom o rozvoj územia. V súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov je právnickou osobou.

Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu pre účely styku s verejnosťou používa oficiálnu skratku Vrchár OZ.

 

Článok II.

Pôsobnosť a ciele

 

     Združenie vykonáva činnosť predovšetkým na území Muránska planina – Čierny Hron, regiónov Horehronia, Gemera, Malohontu a Hontu.

Jeho cieľom je najmä:   

a)  zvyšovať právne, ekonomické a spoločenské zázemie pre výkon podnikania a pri podnecovaní aktivít zameraných na rozvoj územia,

b)  podporovať rozvoj cestovného ruchu, turizmu, športu, telesnej kultúry,

c)  podporovať rozvoj kultúrnych hodnôt a tradičnej kultúry,

d)  podporovať a rozvíjať vzdelávanie,

e)  ochraňovať a podporovať zdravie a zdravý životný štýl,

f)  podporovať a rozvíjať sociálne služby,

g)  podporovať a rozvíjať ochranu a tvorbu životného prostredia

h)  podpora a rozvoj dobrovoľníckej činnosti

i)  organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia,

j)  propagovať región a jeho rozvoj vo všetkých oblastiach, vytvárať a šíriť propagačné, informačné a prezentačné materiály, predmety a pod.

k)  zastupovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov voči ostatným subjektom,

l)  spolupracovať so štátnou správou, samosprávou a ďalšími organizáciami,

m)  sprostredkovať a poskytovať poradensko-konzultačné, informačné a vzdelávacie služby,

n)  podieľať sa na formovaní a poskytovaní poradensko-informačných služieb,

o)  spolupracovať so združeniami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí,

p)  zastupovať svojich členov pre získavaní finančných prostriedkov /dotácií, grantov, darov a pôžičiek/ slúžiacich na rozvoj regiónu.  

 

Článok III.

Členstvo v združení

 

     Členstvo je dobrovoľné. Členmi spoločenstva sa môžu stať na požiadanie právnické alebo fyzické osoby so záujmom o rozvoj územia, ktoré súhlasia so stanovami a zaplatia členský príspevok.

     1) Členstvo vzniká rozhodnutím predstavenstva združenia na základe :

a)  písomného vyhlásenia záujemcu o členstvo, že súhlasí so stanovami združenia a bude ich dodržiavať,

b)  zaplatením ročného členského poplatku. Jeho výška je určená na kalendárny rok snemom. Nový člen zaplatí členské v alikvotnej čiastke do 30 dní odo dňa prijatia. Nasledujúce roky po vstupe do združenia zaplatí člen členské do 30 dní od schválenia výšky členského na sneme združenia.

     2) Členstvo zanikne :

a)  vystúpením zo združenia na základe písomného oznámenia predstavenstvu združenia, avšak po vysporiadaní záväzkov vo vzťahu k spoločenstvu,

b)  pozastavením členstva v prípade neplnenia si povinností člena spoločenstva, vrátane nezaplatenia stanoveného ročného členského príspevku. O pozastavení rozhoduje predstavenstvo združenia. Členstvo je možné pozastaviť najdlhšie po dobu 1 roka. Pri zotrvaní v neplnení si povinností, predstavenstvo rozhodne o vylúčení člena,

c)  vylúčením z dôvodu vážneho porušenie stanov alebo poškodzovaním záujmov a dobrého mena združenia. O vylúčení rozhoduje snem na základe odporúčania predstavenstva združenia,

d)  zánikom právnickej osoby – člena združenia, alebo smrťou fyzickej osoby – člena združenia,

e)  zánikom združenia.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 

     1) Členovia majú právo:

a)  zúčastňovať sa na rokovaní snemu a byť informovaní o činnosti združenia,

b)  voliť a byť volení do príslušných orgánov združenia, aktívne v nich pracovať a zúčastňovať sa na kontrole činnosti združenia vrátane finančného hospodárenia združenia,

c)  slobodne uplatňovať svoje názory, predkladať návrhy na sneme alebo v orgánoch, do ktorých boli zvolení,

d)  podieľať sa na príprave návrhov na uznesenia,

e)  využívať možnosti a výhody prameniace z členstva.

     2) Členovia majú povinnosť:

a)  dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a podieľať sa na plnení programu združenia,

b)  platiť členské príspevky,

c)  aktívne pracovať v orgánoch, do ktorých boli zvolení,

d)  poskytovať združeniu potrebné údaje pre kartotéku členov,

e)  zúčastňovať sa na sneme združenia a plniť prijaté uznesenia snemu a orgánov združenia,

f)  dodržiavať všeobecné zásady občianskej a profesionálnej etiky.

 

Článok V.

Organizácia združenia a jeho orgány

 

     Základným článkom združenia je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o rozvoj územia.

Združenie má tieto orgány:

1) snem,

2) predstavenstvo,

3) predsedu a podpredseda združenia,

4) dozornú radu,

5) kanceláriu združenia

 

Článok VI.

Snem

 

     1) Najvyšším orgánom združenia je snem, ktorý tvoria členovia. Jeho zasadnutia sa majú právo zúčastniť všetci členovia združenia. Každý člen má jeden hlas. Na snem združenia je možné prizvať aj nečlenov združenia, ktorých prítomnosť je vhodná, žiadúca, prípadne nevyhnutná (napr. zástupcovia profesných združení, zástupcovia orgánov štátnej správy, zástupcovia samosprávy a pod.)

     2) Snem sa koná minimálne jeden raz za kalendárny rok a jeho rokovanie zvoláva predseda alebo ním poverený člen predstavenstva. V prípade zvolania mimoriadneho snemu je potrebný písomný návrh predstavenstva alebo dozornej rady alebo 1/3 členov. Počet účastníkov snemu je podmienený počtom členov, ktorí zaplatili členský príspevok na príslušný rok. Snem je uznášaniaschopný a môže rozhodovať, ak je prítomná najmenej polovica všetkých členov.

     3) Snem volí členov predstavenstva a dozornej rady na štvorročné volebné obdobie

     4) Snem prerokováva a schvaľuje:

a)  hlavné zásady činnosti združenia,

b)  stanovy , ich zmeny a doplnky,

c)  výšku členského príspevku na príslušný rok a spôsob jeho platenia,

d)  správu o činnosti združenia,

e)  správu o činnosti dozornej rady,

f)  rozpočet a pravidlá hospodárenia s majetkom združenia,

g)  správu o hospodárení, ročnú účtovnú závierku,

h)  rozhoduje o vylúčení člena na základe odporúčania predstavenstva,

i)  zánik združenia, jeho dobrovoľným rozpustením, prípadne zlúčením s iným občianskym združením.

     5) Snem rozhoduje vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

     6) Ak sa na sneme nezíde nadpolovičná väčšina členov, predseda alebo ním poverená osoba zvolá do 30 dní ďalší snem. Pozvánky na snem musia byť odoslané 14 dní pred dátumom jeho konania.

 

Článok VII.

Predstavenstvo

 

     1) Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom združenia medzi konaním snemu a má minimálne 3 členov volených snemom z riadnych členov na štvorročné obdobie.

     2) Predstavenstvo:

a)  zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok,

b)  volí zo svojich členov na obdobie štyroch rokov predsedu a minimálne jedného podpredsedu, ktorí sú štatutárnymi orgánmi združenia

c)  pripravuje návrh zamerania činnosti združenia a rozpočtu a predkladá ich na rokovanie snemu,

d)  schvaľuje pracovníkov kancelárie,

e)  schvaľuje organizačný poriadok a iné interné dokumenty združenia,

f)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

g)  rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti združenia medzi zasadnutiami snemu, pokiaľ nie sú vyhradené snemom alebo iným orgánom združenia,

h)  má právo podieľať sa v mene združenia majetkovou účasťou na činnosti iných právnických osôb,

i)  rozhoduje o zriadení ďalších vnútroorganizačných jednotiek a sekcií,

j)  zabezpečuje plnenie uznesení snemu a predkladá snemu príslušné správy, zodpovedá mu za svoju činnosť,

     3) Rozhodnutia predstavenstva sú platné pri súhlase nadpolovičnej väčšiny jeho členov.

 

Článok VIII.

Predseda združenia

 

     1) Predseda združenia je na čele združenia a predstavenstva. Je najvyšším reprezentatívnym orgánom spoločenstva. Riadi jeho činnosť a plní úlohy, ktoré sú mu uložené uzneseniami snemu a predstavenstva. Koná v mene združenia a za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu. Je štatutárnym zástupcom združenia s právom podpisu v mene združenia.

     2) Volia ho spomedzi seba členovia Predstavenstva na štvorročné obdobie. V jeho neprítomnosti dlhšej ako 30 dní ho zastupuje podpredseda, alebo poverený člen rady na určité časové obdobie, alebo určitý úsek činnosti.

     3) Záväzky, ktoré predseda združenia dojednala parafoval v mene združenia, podliehajú schváleniu v predstavenstve združenia

 

Článok IX.

Dozorná rada

 

     1) Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán združenia. Má maximálne troch členov volených snemom na obdobie štyroch rokov. Dozorná rada môže byť v prípade potreby aj jednočlenná. 

     2) Dozorná rada:

a)  zasadá najmenej dvakrát do roka,

b)  volí zo svojich členov predsedu na obdobie 4 rokov, ktorý sa zúčastňuje rokovaní predstavenstva s hlasom poradným,

c)  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonáva    kontrolu hospodárenia a účelného využívania všetkých prostriedkov     spoločenstva,

d)  za svoju činnosť zodpovedá snemu, ktorému predkladá výsledky kontrolnej činnosti s cieľom prijať opatrenia na zamedzenie výskytu zistených negatívnych javov,

e) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu,

e)  prešetruje podanie sťažností na členov spoločenstva a spory medzi členmi.

 

Článok X.

Kancelária združenia

 

     1) Kancelária je administratívno-výkonným orgánom združenia. Zabezpečuje činnosť združenia a jeho orgánov, plnenie úloh obsiahnutých najmä v Čl.II. týchto stanov. Na čele kancelárie je vedúci kancelárie.

     2) Vedúci kancelárie : 

a)  zastupuje združenie v bežných veciach medzi zasadnutiami  predstavenstva a snemu,

                  b) vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch,

c)  zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh výkonnej a organizačnej povahy,

                  e) vedie agendu, týkajúcu sa činnosti združenia,

                  f) vybavuje administratívne záležitosti združenia.

g)  pripravuje a zabezpečuje zasadania všetkých orgánov združenia,

h)  riadi finančné hospodárenie združenia na základe rozpočtu schváleného snemom a prekladá účty dozornej rade,

                  i) navrhuje organizačné zmeny v sekretariáte,

i)  zúčastňuje sa na rokovaní snemu a predstavenstva s hlasom poradným.

     3) Funkcia vedúceho kancelárie sa obsadzuje výberom na predstavenstve.

 

Článok XI.

Zásady hospodárenia združenia

 

     1) Majetok združenia tvoria riadne a mimoriadne členské príspevky, dobrovoľné príspevky a dary, dotácie, granty, nenávratné finančné príspevky, výnosy z majetku, výnosy z verejných zbierok, výnosy z organizovania kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, športových a iných podujatí, publikačnej a edičnej činnosti, príjmy z podielu daní z fyzických a právnických osôb, príjmy z dedičstva, pôžičky, úvery, úroky  a príjmy z vlastnej činnosti vykonávanej v prospech iných osôb a organizácií, alebo z podnikateľskej činnosti v súlade so stanovami združenia, tieto príjmy sú považované za mimoriadne vklady.

     2) Združenie je samostatným právnym subjektom a s finančnými prostriedkami hospodári na základe rozpočtu schváleného snemom na príslušný kalendárny rok. Ročnú kontrolu hospodárenia vykonáva dozorná rada. Ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárení schvaľuje snem.

     3) Vedúci kancelárie je zodpovedný za vedenie účtovníctva podľa platných právnych predpisov. Taktiež zodpovedá za vypracovanie ročnej účtovnej závierky, ktorú predkladá spolu so stanoviskom dozornej rady predstavenstvu.

     4) Výšku členského príspevku na príslušný kalendárny rok schvaľuje snem.

     5) Majetok združenia sa môže použiť len na úhradu výdavkov alebo nákladov súvisiacich s činnosťou a cieľmi združenia

 

Článok XII.

Zastupovanie a podpisovanie za združenie

 

     1) Združenie zastupuje predseda, podpredseda a vedúci kancelárie v rozsahu poverenia.

     2) Predseda  a podpredseda sú štatutárnymi orgánmi združenia.

     3) V hospodárskych a finančných veciach majú právo rozhodovať štatutárni zástupcovia samostatne.

 

Článok XIII.

Zánik združenia

 

Združenie zanikne:

     1) Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe schválenia snemom.

     2) Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie. Snem menuje likvidátora, ktorý vykoná majetkové vyrovnanie. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov pomerne podľa výšky ročných členských príspevkov jednotlivých členov. 

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenie

 

     1) Tieto stanovy boli schválené na sneme dňa 11.10.2016 a nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

     2) Ak nie sú niektoré záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov.

     3) Pôvodné stanovy združenia boli registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 13.03.2001 pod číslom VVS/1-900/90-18083.

     4) Týmito stanovami sa rušia posledné platné stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 23.02.2007 pod číslom VVS/1-

          900/90-18083-1

 

Vzaté na vedomie MV SR 9.11.2016,číslo spisu: VVS/1-900/90-18083-2