Kontakt

VRCHÁR - združenie pre rozvoj turizmu

Trosky 53, 976 57 Michalová

tel: 0903 556 326 

email: ozvrchar@gmail.com

web: www.ozvrchar.webnode.sk 

IČO: 37823078

DIČ: 2021569682

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2622481928/1100

Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-18083

 

K O N T A K T N Ý   F O R M U L Á R  !!